Žákovský parlament

Školní parlament je složen z jednoho až dvou zástupců za každou třídu druhého až devátého ročníku. Předsedou školního parlamentu je Tomáš Daniel Novotný, žák 7. B třídy. Schůze parlamentu vede Mgr. Petra Glosová (učitelka na 1. stupni). Na schůzky parlamentu je dle potřeby pozvaný ředitel školy, školník, případně vedoucí školní jídelny.

Členové parlamentu tlumočí připomínky a náměty žáků svých tříd. Poté informují třídu o průběhu jednání. Parlament se schází 3-4 krát za pololetí. Zápis z jednání, náměty a připomínky mohou žáci školy sledovat na nástěnce vyhrazené školnímu parlamentu.

Kontakty:

Mgr. Petra Glosová (koordinátor): petragloska@seznam.cz

Vlaštovky

Fotbalový turnaj